Arcadia 2022 zit erop.

Arcadia Jong

Arcadia Jong

Arcadia biedt in fariearre edukaasjeprogramma foar PÛ, FÛ, MBÛ en HBÛ. Dosinten en learlingen kinne bygelyks op ekspedysje by de projekten Bosk en Paradys en oan de slach mei ynspirearjend materiaal fan Gaia & Expeditie Next, Het land achter de horizon, Tegentijdwandeling/Tsjintiidkuier en de Nije Moanne.

Agenda

Hoofdpartners Arcadia