We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Arcadia Jong

Arcadia Jong

Arcadia biedt in fariearre edukaasjeprogramma foar PÛ, FÛ, MBÛ en HBÛ. Dosinten en learlingen kinne bygelyks op ekspedysje by de projekten Bosk en Paradys en oan de slach mei ynspirearjend materiaal fan Gaia & Expeditie Next, Het land achter de horizon, Tegentijdwandeling/Tsjintiidkuier en de Nije Moanne.

Aginda

Hoofdpartners Arcadia