100 dagen programma
Arcadia Jong

Arcadia Jong

Arcadia biedt in fariearre edukaasjeprogramma foar PÛ, FÛ, MBÛ en HBÛ. Dosinten en learlingen kinne bygelyks op ekspedysje by de projekten Bosk en Paradys en oan de slach mei ynspirearjend materiaal fan Gaia & Expeditie Next, Het land achter de horizon, Tegentijdwandeling/Tsjintiidkuier en de Nije Moanne.

Aginda

Hoofdpartner Arcadia