Ynslach/Inslag gedicht foar/voor Oekraïne

Yn gearwurking mei Rixt presintearre wy it gedicht Ynslach fan Tryntsje van der Veer dat stilstiet by de oarloch yn Oekraïne. In samenwerking met Rixt presenteren wij het gedicht Inslag van Tryntsje van der Veer, dat stilstaat bij de oorlog…

8 maart 2022

Yn gearwurking mei Rixt presintearre wy it gedicht Ynslach fan Tryntsje van der Veer dat stilstiet by de oarloch yn Oekraïne.

In samenwerking met Rixt presenteren wij het gedicht Inslag van Tryntsje van der Veer, dat stilstaat bij de oorlog in Oekraïne.

Op snein 13 maart fynt der yn Eetcafe De Bazuin yn Ljouwert fan 12.00 oere middeis ôf in treffen plak wêr’t dichters en musisy in tsjinlûd heare litte tsjin de oarloch, organiseare troch Rixt, De Moanne en City Of Literature.

Op zondag 13 maart vindt er in Eetcafé de Bazuin in Leeuwarden vanaf 12 uur ’s middags een bijeenkomst plaats waarbij dichters en musici een tegengeluid tegen de oorlog laten horen, georganiseerd door Rixt, De Moanne en City Of Literature.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia