WTTV actie voor Oekraïne hartverwarmend

Je hoeft niet machteloos voor de tv te zitten. Je kan wat doen. En dat deden een heleboel mensen de afgelopen dagen. Dozen vol hulpmiddelen werden naar de loods van Welcome To The VIllage gebracht. “Dit spul wat wy ynsammele…

6 maart 2022

Je hoeft niet machteloos voor de tv te zitten. Je kan wat doen. En dat deden een heleboel mensen de afgelopen dagen. Dozen vol hulpmiddelen werden naar de loods van Welcome To The VIllage gebracht.

“Dit spul wat wy ynsammele ha bringe wy fjierder nei Grins. Fan dêr wurdt it troch it netwurk Oekraïners in Nederland nei Poalen en Oekraïne brocht” vertelt Age Dijkstra van het festival. 

“Wy mienden dat wy oan ien buske genôch ha soene mar it wurde der wol fiif. Wy ha benammen ‘essentials’ ynsammele. Medisinen, maandverbnd, toskepoetserguod, iten yn blik. Dingen dy minsken op de flecht ek giwoan needich ha. 

Der waarden ek medyske skroefen en sa brocht, foar it behanneljen fan botbreuken en sa. Hiel bisûnder.

Wy bin bliid dat wy wat bydrage kinne mar ik wol graach de klam lizze op de help dy needich is oan dizze minsken, net wat wy d’r foar dien ha”

De foto’s hieronder zijn gemaakt door Hey Spetter.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia