Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Privacy statement en algemene voorwaarden

Bosk wordt georganiseerd door Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden Fryslân (LF2018-2028) hierna te noemen Arcadia, Snekertrekweg 1, 8912 AA Leeuwarden. Deze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
deelnemers@bosk.frl
www.arcadia.frl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arcadia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

  • Registratiegegevens*
    Voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortejaar, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, kledingmaat, beschikbaarheid, opdrachtgever.
    *Je stelt deze gegevens rechtstreeks ter beschikking in het registratieproces als deelnemer voor Arcadia.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arcadia brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia. Dit vervolg op LF2018 bestaat uit een 100 dagen durende kunstmanifestatie, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de toekomst van mienskip (maatschappij), landschap en erfgoed. Arcadia 2022 duurt van 7 mei tot en met 14 augustus 2022. Bosk is één van de drie producties van Arcadia.

De gevraagde gegevens via het registratieformulier heeft Arcadia nodig om alle deelnemers op de juiste manier te voorzien van informatie, om een juiste indeling te maken, alle deelnemers goed te begeleiden, om te kunnen corresponderen en de deelnemers na afloop mogelijk nog een attentie toe te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arcadia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arcadia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die we opslaan als je daarmee hebt ingestemd, verwijderen we zodra je jouw toestemming intrekt. Gegevens die we verwerken op basis van ons legitieme belang, bewaren we tot op het moment waarop ons belang verdwijnt met een maximum van 40 maanden. Er is een uitzondering: net zoals elke onderneming zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arcadia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien jijzelf toestemming hebt gegeven om de gegevens te delen met een derden partij dan zullen we uitsluitend met deze partij(en) jouw gegevens delen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens kun je een mail sturen naar info@bosk.frl waarna wij binnen een week jouw gegevens aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bosk.frl.

Foto’s en video opnamen 
De door de organisatie aangestelde fotografen en videografen zullen foto’s en video-opnamen maken tijdens Arcadia. Iedere deelnemer stemt automatisch in met deze fotografie en film zonder enige vorm van compensatie en geeft Arcadia toestemming om deze foto’s en video-opnamen, die beelden van bezoekers en deelnemers kunnen bevatten, te gebruiken voor de publiciteit tijdens en na afloop van het evenement en ter promotie van vrijwilligerswerk voor toekomstige evenementen, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arcadia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deelname aan Bosk
Deelname aan Bosk geschiedt op eigen risico. Arcadia is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist.
De deelnemer verklaart tevens zelf de covid-19 maatregelen in acht te nemen die door de Rijksoverheid dan wel door Arcadia worden gesteld.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk