HUNEKOPFILM, PREMIERE DESNOODS NA EERSTE VERTONING

Het zal vast niet de eerste keer zijn dat De Hûnekop de boel op de kop zet. Ondanks het coronajaar en het sluiten van podia en festivaltenten die in de opslag blijven zaten de ondeugden niet stil! Voorman Emiel Stoffers…

14 juni 2021

Het zal vast niet de eerste keer zijn dat De Hûnekop de boel op de kop zet. Ondanks het coronajaar en het sluiten van podia en festivaltenten die in de opslag blijven zaten de ondeugden niet stil! Voorman Emiel Stoffers en filmmaker Janko Krist schreven een film, Stjer,  en trokken bijna 30 dagen de provincie in om overal en nergens opnames te maken.

“Wy ha noch twa draaidagen te gean en sitte no al op dik twa oeren.

“Wy ha noch twa draaidagen te gean en sitte no al op dik twa oeren. Dus dat wurdt kill your darlings yn de edit” sa fertelt Emiel. “Mar hy is dus hast klear dus wy oerlizze no ek mei bioskoapen oer hoe en wat. Dêr bin wy hast al út. Saweisa is de film te sjen yn Ljouwert, Hearenfean, Snits en Drachten. En ik wol ek wol dat der noch op oare plakken te sjen is, wy moat it dochs fan de ynkomsten ha. It hinget allinich eem fan de corona-maatregels ôf hoe krekt..”

Hoedat?

“Na ja ast noch sist mei de korona-maatregels en moast oardel meter ôfstân hâlde dan kin je gjin feest hâlde. Mar dat heart der wol by, in hiel grut feest! Dus it kin wêze dat de film earder te sjen as dat wy it premiére-feest hâlde. Want dat feest komt der.”

Sieten de bioskopen wol te wartsjen op in regionale film?

“Ja hjer, dy fine it allegear machtig en dêr is goed mei te praten. Wy oerhannelje no oer de kickback per ferkocht kaarstsje, dan hoeche wy net de hiele seal ôf te hieren, dat skeelt ek wer.”

Met de laatste draaidagen voor de boeg kan de film afgemaakt en ingekort worden. Vanaf september zou Stjer te zien moeten zijn in de Friese bioscopen.

Andere berichten deze week

Hoofdpartner Arcadia