Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden
058 303 0482

Oanmeldformulier foar toerriders

Geweldich datst meidwaan wolst oan it programma fan IIS! Gjin probleem ast noch net krekt witst op hokker wize. Yn in IIS-petear kinst al dyn fragen stelle en/of de mooglikheden foar dyn winsken, plannen of ideeën fierder ferkenne. Kom yn de kunde mei IIS-makkers en Arcadia en meld dy oan foar in petear op ien fan de datums hjirûnder. Wy stoere dy dan in Zoom-link nei ús online koek-en-zopie-tinte.
Namme(Vereist)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is partner van IIS

IIS is een co-productie van Arcadia en Keunstwurk