Snekertrekweg 1
8912 AA Leeuwarden
058 303 0482

Oanmeldformulier foar hurdriders

Geweldich datst dysels of jim oanmeldst as potinsjele hurdrider(s)! Stjoer dyn/jim idee, plan of inisjatyf hjir yn en meitsje kâns op yntinsive begelieding fan in profesjonele makker, ynklusyf stipe fan Arcadia. Wês der gau by! De deadline om yn oanmerking te kommen foar it hurdriderstrajekt is 21 febrewaris 2022.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is partner van IIS

IIS is een co-productie van Arcadia en Keunstwurk