Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Stream op

Ea lei Súdeast-Fryslân oan see. De rivieren de Linde en de Tsjonger, dy't út de binnenlannen wei nei see streamden, foarmen in unike mar kwetsbere delta. Doe 't de diken tusken De Lemmer en Kuinre yn 1701 en 1703 fuortspielden, streamde it gebiet ûnder it sâlte wetter. De Lemmer en de slûzen fan Skoattersyl en Kuinre wiene de poarten nei de Hollânske stêden, dêr’t boaten fol turf har keapers fûnen, en nei de wide wrâld dêr fier foarby. Oarsom stapten hege gasten en bûtenlânske besikers oan wâl op ‘e Lemmer en reizgen stream op fan doarp nei doarp: fia De Jouwer en It Hearrenfean nei Beetstersweach, Drachten en fierder om in nije kultuer te ûntdekken. Reizgje sels Stream op, fan museum nei museum, en ûntdek (op ‘e nij) Súdeast-Fryslân.

Lokaasjes: Museum Dr8888, Museum Belvédère, Museum Heerenveen, het Vlechtmuseum en Museum Opsterlân

Fiif musea yn Fryslân wurkje gear mei Tresoar om de skiednis fan it feanlânskip sichtber te meitsjen. Tresoar is it argyf foar Fryske literatuer yn Ljouwert.


Eksposysje Museum Dr8888 Yn gearwurking mei: Smelne’s Erfskip en lokale doarps- en buertferienings Iepening: 15 april

Yn de tentoanstelling Fan Plaggehut oant Papegaaiebuert yn Drachten reizgest troch de skiednis fan Drachten en Smellingerlân. It ûntstean en de foarming, fan plaggehutten oant de brûzjende jierren tweintich fan de foarige iuw.

Soedhúske by Drachten, omtrint 1930, Smelne’s Erfskip

Eksposysje Museum Heerenveen Iepening: 16 april

Yn Museum Heerenveen ûntdekst de link tusken de kultuerhistoaryske kolleksje en moderne keunst. It no en it ferline komme by elkoar yn it lânskip, de ekonomy en it mienskipslibben, wêryn’t wetter en ierde sintraal steane. Giest mei stream op, of der krekt tsjinyn.

Koningsdiep kaart Vegelin Opsterland detail. Kolleksje Tresoar.

Eksposysje Museum Opsterlân Iepening: 1 maaie

Museum Opsterlân fertelt oer feanûntginning yn Nij Beets, de opkommende arbeidersbewegings en it ferhaal fan de adel út Beetstersweach. Yn Stream op toant it museum âlde lânkaarten en atlassen út de skatkeamers fan Tresoar dy’t it feroarjende lânskip tusken 1700 en 1920 sjen litte.

Boarne ûnbekend, Feanstikken (trippen) by It Hearrenfean (nei alle gedachten Jouke Zwart, Tjalleberd), omtrint 1925. Samling Museum Hearrenfean.

Eksposysje Museum Belvédère Iepening: 7 maaie

Ofgroeven feanen waarden polders. Guon sompich, oaren geskikt foar lânbou. Foto’s en skilderijen ferbyldzje in feroare lânskip. Museum Belvédère presintearret keunst út de kolleksje dy ‘t assosjearret mei it lânskip tusken de leechfeanmoerassen: De Deelen en de rivier de Tsjonger.

Egge Baarveld (1955-2006) – sûnder titel, 2001. Museum Belvédère, kado Martin Beljon.

It Nationaal Vlechtmuseum in Noardwâlde Iepening: 14 maaie

Yn de eardere Ryksreidflechtskoalle stiet de top 25 fan it Noardwâlder design. De eksposysje giet oer de posisjonearring fan de ûntwerpen. Smaken en wenningynrjochtings yn Nederlân en it bûtenlân feroarje. Wat docht dat mei de wurdearring foar de Noardwâlder designs?

It Stedelijk Museum yn Amsterdam, ynrjochte mei meubilêr troch Jonkers Noordwolde ca 1960.

Hoofdpartner Arcadia