100 dagen programma
Paradys

'Nei in o slagge earste ôflevering riedt Paradys him ta foar de kommende edysje yn 2025. Op ‘e nij mei wurken fan topkeunstners yn it skitterjende Oranjewâld. En dan nóch mear ferbûn mei de omjouwing, it lânskip en harren bewenners. Oranjewâld is in unyk plak, sawol yn Fryslân as yn Nederlân en wêr‘t natuer, skiednis en moaiheid op sa’n wize by-inoar komme dy't jo hast nearne fine kinne. Paradys wol dy moaiheid útdaagje. Nei in besite oan Paradys komme jo werom yn de wrâld mei in nij en ferrike each. En dêr wurket it Paradys-team by Arcadia op dit stuit oan.

7 mei t/m 28 augustus 2022 

Paradys 2022: Weromsjen.

Paradys brocht opfallende bylden yn Idyllisch Oranjewâld. Mei byldzjende keunst út alle hoeken fan ‘e wrâld om de idylle út te dagen. Artistyk lieder Hans den Hartog Jager noadige ynternasjonale topkeunstners út om nij wurk te meitsjen, ynspirearre troch de omjouwing en de ryklike skiednis fan Oranjewâld.

Paradys toande wurk fan Marianna Simnett, Charles Avery, Diana Scherer, Erik van Lieshout, Augustas Serapinas, Isa van Lier, Kasper Bosmans, CATPC / Athanas Kindendie, Jakob Kudsk Steensen, Alexandra Pirici, Em’kal Eyongakpa, Gregor Schneider en Alicja Kwade.”

Paradys in de pers

Der ferskynden ferskillende artikels en resinsjes oer Paradys. Do kinst se hjir fine.
De ôflevering fan ‘No te sjen’ oer Paradys kinsto hjir weromsjen.

Arkadisch Oranjewoud

Oranjewâld is in klassike idylle, ea oanlein troch de Fryske Nassaus. In soarchfâldich en fernimstich lustoard en in útfloeisel fan it idee dat natuer te beteugeljen is en it paradys makber is. Krekt omdat Oranjewâld gjin neutraal plak is, biedt it keunstners by útstek de gelegenheid de wrâld op te stowen, te befreegjen en op te skodzjen. Guon keunstwurken yn Paradys fersterkje de skjintme en it oandwaanlike, oare foarsjogge de omkriten fan in kontekst of in skiednis. Wer oare wurken freegje har ôf wêr’t dit allegearre weikomt. Dêrmei giet Paradys ek oer grutte, aktuele fragen. Is it hjoedtedei noch mooglik om in ideale wrâld te skeppen? Foar wa is dy wrâld dan ornearre? En benammen: hoe sjocht dy wrâld der út?

Lokaasjes

Paradys fynt plak yn en om it parklânskip Oranjewoud hinne tichtby It Hearrenfean. De bosken en bûtenpleatsen om Hotel Tjaarda hinne foarmje it hert; oan de flanken lizze doarpen as De Knipe en Ketlik. De keunstwurken steane op allerhande plakken, ferspraat oer dit gebiet: yn túnmanswenten en âlde tsjerkjes, yn bosken en petgatten. De tentoanstelling fynt sawol bûten as binnen plak, ôfhinklik fan it soarte wurk.

Paradys wurdt mei mooglik makke troch Arriva. Arriva makket Arcadia en Paradys sa berikber mooglik foar elkenien troch duorsum ferfier oan te bieden. Mei har nije reisapp glimble biedt Arriva neist iepenbier ferfier ek dielferfier oan by ferskillende eveneminten, bygelyks yn de foarm fan dielfytsen.

Hoofdpartners Paradys

Partners Paradys