Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Oer de Drompel

Ûnderfyn de wille en de kreative uterings dy’t ûntsteane as wykbewenners yn Ljouwert en de omlizzende doarpen by elkoar komme. Oer de Drompel omfiemet njoggen projekten fan keunstners dy’t keunst en kultuer ynsette tsjin iensumens. Se wurkje gear mei de lokale inisjativen en dat smyt wat moais op. Fan in wykorkest oant it Homesick Restaurant, dat draait om itensieden en iten, en fan in filmfestival foar en troch jongerein oant in poëzijprojekt mei sprekkende stiennen. Oer de Drompel is benammen rjochte op dingen mei elkoar dwaan. Mei in positive ynstek navigearje wy foarby de swierrichheden dy’t iensumens mei him meibringt en genietsje wy benammen fan de oplossings dy’t Oer de Drompel ta libben ropt.

Mei de hûndert dagen fan Arcadia is der in brede karút palet oan aktiviteiten, rjochte op ferskate groepen ynwenners dy’t har wol ris allinne fiele. Kultuer is de oanlieding om it bewustwêzen om iensumens hinne te fergrutsjen en minsken út te nûgjen om út har isolemint te kommen. Mear minsken, mear kreative makkers en mear organisaasjes lûke mei elkoar op om de syklus fan iensumens te trochbrekken, te learen en te kreëarjen. Set dyn earste stap oer de drompel en besjoch de njoggen kulturele projekten.

Hoofdpartner Arcadia