Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Partners

Partners

Project team

Elizabeth Kooy – Projectleider
Theo Smedes – Projectcoach
Anne Graswinckel – Educatie
Rozemarijn Strubbe – Monitoring mienskipsmethode
Harmyn Venema – Assistent projectleider
Ineke Kalteren – Productie
Wini Weidenaar – Marketing

IIS is in koproduksje fan Keunstwurk en Arcadia

Haadpartners

Partners

IIIS wurdt mei mooglik makke troch: P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra Olivier Stichting en Stichting Juckema Siderius Fonds

HIt Prins Bernhard Cultuurfonds bringt minsken, wrâlden en ideeën by elkoar om kultuer libje te litten. Tegearre mei it Prins Bernhard Cultuurfonds stipet IIS by it ûntstean fan nije kulturele inisjativen yn de mienskip.

Univé Dichtbij is haadpartner fan IIS en leaut as koöperaasje yn it belang fan elkoar moetsje, it petear oangean en ûnderdiel wêze fan de omjouwing. Univé Dichtbij stiet foar itjinge dat IIS berikke wol yn de Fryske Mienskip, mei kultuer as katalysator.

Hoofdpartners IIS

Partners IIS