Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

IIS ferhalen

IIS ferhalen

De lêste nijtsjes fan de IIS-projekten en unike ferhalen oer de minsken efter de mensen projekten fan IIS kinst hjir lêze.

EARSTE PROJEKTEN IIS BEKEND: DOCH EK MEI

Wat makket in mienskip of doarp better, oars of moaier? Wat joust troch oan de folgjende generaasjes, mei oare wurden: hoe kinne wy in goede foarâlder wêze? Dy fraach stiet sintraal by IIS, en dy fraach stelle wy oan jim. Doch mei mei dit mienskipsprojekt foar dyn stêd of doarp. Wat ynspiraasje nedich? De earste projekten binne al bekend: lit dy hjirûnder alfêst ynspirearje en meld dy oan!

HIt Prins Bernhard Cultuurfonds bringt minsken, wrâlden en ideeën by elkoar om kultuer libje te litten. Tegearre mei it Prins Bernhard Cultuurfonds stipet IIS by it ûntstean fan nije kulturele inisjativen yn de mienskip.

Hoofdpartners IIS

Partners IIS