Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Rûte

Rûte

Bosk folget in rûte fan sa'n 3,5 kilometer troch de binnenstêd fan Ljouwert en beweecht him fan lokaasje nei lokaasje. Bosk ferpleatst him fasearre op troch-de-wykse dagen, wêrtroch’t it bosk op it iene plak ôfnimt en op it folgjende plak groeit. Dizze mominten binne yn de rûtekaart meinaam.

OERSJOCHKAART FAN DE RÛTE

DIELGEBIETEN

STASJONSPLEIN 2 O/M 13 MAAIE

Stasjonswei is ôfsletten foar ferkear fan woansdei 4 o/m woansdei 11 maaie

LANGE MERKTSTRJITTE – SOPHIALEANE – PRINS HENDRIKBRÊGE 9 O/M 20 MAAIE

Gjin bysûnderheden

BEURSPLEIN – WURDUMERPOARTSDWINGER – NIEUWEWEG 16 O/M 27 MAAIE

De Nieuweweg bliuwt altyd iepen foar ferkear! Parkeargaraazje Saailân bliuwt altyd berikber. 16 o/m 20 en 23 o/m 27 maaie kin de garaazje tusken 11:00 en 13:00 oere net ynriden wurde.

BLOKHÚSPLEIN – DRUIFSTREEK – TWABAKSMERK – TURFMERK 23 MAAIE O/M 10 JUNY

Gjin bysûnderheden

TUNEN – AMELÂNSPIIP – FOARSTREEK – AMELÂNSHÔF – BONIFATIUSPLEIN 6 O/M 17 JUNY

Gjin bysûnderheden

NIJEBUORREN – JACOBIJNERTSJERKHÔF 13 O/M 24 JUNY

It diel Nijebuorren tusken Grienwei en Monnikemuorrestrjitte/Vijzelstrjitte is allinne ôfsletten fan freed 17 o/m moandei 20 juny. Yn de rest fan de perioade is op dit diel twarjochtingsferkear mooglik.

Jacobijnertsjerkhôf is ôfsletten foar ferkear fan tongersdei 16 o/m woansdei 22 juny.. Ferkear fan de Grutte Tsjerkstrjitte ôf kin dan de binnestêd útride fia Lytse Heechstrjitte en Iewâl.

GOUVERNEURSPLEIN – RIEDHÛSPLEIN – HÔFPLEIN – IEWÂL 20 JUNY – 8 JULY

Iewâl is ôfsletten foar ferkear fan tongersdei 23 juny o/m freed 8 july. Ferkear fan de Grutte Tsjerkstrjitte ôf kin dan de binnenstêd útride fia it Jacobijnertsjerkhôf.

WAACHPLEIN 4 O/M 15 JULY

Gjin bysûnderheden

WILHELMINAPLEIN 11 O/M 28 JULY

Gjin bysûnderheden

RUTERSKERTIER – MATA HARIPLEIN – GRUT SKAVERNEK – NIJSTÊD 25 JULY O/M 5 AUGUSTUS

Gjin bysûnderheden

ÂLDEHOUSTERTSJERKHÔF 1 AUGUSTUS O/M 19 AUGUSTUS

Gjin bysûnderheden

Bosk wurdt mei mooglik makke troch GroenLeven. GroenLeven is merklieder yn fernijbere enerzjy en wurket gear mei oerheden, netbehearders, bedriuwen, ûnderwiis, ynwenners en ynnovative ûndernimmers om duorsume enerzjyboarnen te kreëarjen.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk