Rûte

Rûte

Bosk folget in rûte fan sa'n 3,5 kilometer troch de binnenstêd fan Ljouwert en beweecht him fan lokaasje nei lokaasje. Bosk ferpleatst him fasearre op troch-de-wykse dagen, wêrtroch’t it bosk op it iene plak ôfnimt en op it folgjende plak groeit. Dizze mominten binne yn de rûtekaart meinaam.

OERSJOCHKAART FAN DE RÛTE

DIELGEBIETEN

STASJONSPLEIN 2 O/M 13 MAAIE

Stasjonswei is ôfsletten foar ferkear fan woansdei 4 o/m woansdei 11 maaie

LANGE MERKTSTRJITTE – SOPHIALEANE – PRINS HENDRIKBRÊGE 9 O/M 20 MAAIE

Gjin bysûnderheden

BEURSPLEIN – WURDUMERPOARTSDWINGER – NIEUWEWEG 16 O/M 27 MAAIE

De Nieuweweg bliuwt altyd iepen foar ferkear! Parkeargaraazje Saailân bliuwt altyd berikber. 16 o/m 20 en 23 o/m 27 maaie kin de garaazje tusken 11:00 en 13:00 oere net ynriden wurde.

BLOKHÚSPLEIN – DRUIFSTREEK – TWABAKSMERK – TURFMERK 23 MAAIE O/M 10 JUNY

Gjin bysûnderheden

TUNEN – AMELÂNSPIIP – FOARSTREEK – AMELÂNSHÔF – BONIFATIUSPLEIN 6 O/M 17 JUNY

Gjin bysûnderheden

NIJEBUORREN – JACOBIJNERTSJERKHÔF 13 O/M 24 JUNY

It diel Nijebuorren tusken Grienwei en Monnikemuorrestrjitte/Vijzelstrjitte is allinne ôfsletten fan freed 17 o/m moandei 20 juny. Yn de rest fan de perioade is op dit diel twarjochtingsferkear mooglik.

Jacobijnertsjerkhôf is ôfsletten foar ferkear fan tongersdei 16 o/m woansdei 22 juny.. Ferkear fan de Grutte Tsjerkstrjitte ôf kin dan de binnestêd útride fia Lytse Heechstrjitte en Iewâl.

GOUVERNEURSPLEIN – RIEDHÛSPLEIN – HÔFPLEIN – IEWÂL 20 JUNY – 8 JULY

Iewâl is ôfsletten foar ferkear fan tongersdei 23 juny o/m freed 8 july. Ferkear fan de Grutte Tsjerkstrjitte ôf kin dan de binnenstêd útride fia it Jacobijnertsjerkhôf.

WAACHPLEIN 4 O/M 15 JULY

Gjin bysûnderheden

WILHELMINAPLEIN 11 O/M 28 JULY

Gjin bysûnderheden

RUTERSKERTIER – MATA HARIPLEIN – GRUT SKAVERNEK – NIJSTÊD 25 JULY O/M 5 AUGUSTUS

Gjin bysûnderheden

ÂLDEHOUSTERTSJERKHÔF 1 AUGUSTUS O/M 19 AUGUSTUS

Gjin bysûnderheden

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk