100 dagen programma
Makkers & BETINKERS

Makkers & BETINKERS

BETINKERS

Bruno Doedens 

Bosk is betocht troch lânskipskeunstner Bruno Doedens (1959). Doedens eksperimintearret al rom tweintich jier mei it wêzen fan it Nederlânske lânskip. Út SLeM wei – Stichting Landschapstheater en Meer, ûndersiket hy hoe’t kultuer en natuer mei elkoar gearhingje. Yn syn essay ‘Planet Paradise’ (2021) beskriuwt er de needsaak om de ferhâlding tusken minske en natuer op ‘e nij te besjen.

Doedens ferbynt de krêft fan de ferbylding mei it mobilisearjen fan sosjale enerzjy. Syn tydlike lânskippen binne in boartlike gearwurking tusken minsklike aktiviteit en de dynamyske krêft fan de natuer. De nije, tydlike lânskippen fernuverje, ferrasse en ferwûnderje. It publyk is dielnimmer en taskôger tagelyk, de natuer is mei-keunstner.

Want neffens Doedens kinne wy allinne feroarje as wy doarre te leauwen yn nije ferhalen, ferhalen dy’t ferrykjend binne foar de ierde yn plak fan belêstend. Der binne nije ta de ferbylding sprekkende ‘brêgen’ nedich om ús perspektyf te ferskowen en om ús bewust wêze te litten fan de belangen fan de natuer en de ierde as gehiel. Kulturele ‘brêgen’ hawwe wy nedich om ús paradigma te ferskowen en op ‘e nij as ierdbewenners te ierdzjen en om te learen de belangen fan de lange termyn boppe de koarte termyn te stellen en sa in goede foarfaar te wêzen.

Joop Mulder 

Bosk waard inisjearre troch de koartlyn ferstoarne Joop Mulder (1953-2021). Mulder wie de betinker en lang kreatyf direkteur fan Oerol. Hy seach ‘it eilân as poadium’ en sette dêrby it bysûndere lânskip fan Skylge yn de skynwerpers. Naidat Joop Oerol ferliet, rjochte hy him fulltime op syn iare inisjatyf: Sense of Place. In kulturele ûntwikkelorganisaasje yn it Waadgebiet.

Mei de komst fan lânskipsarsjitekt en keunstner Bruno Doedens yn 2005 nei Oerol, ûntstie der in unike gearwurking, dy’t resultearre yn in rige prachtige tydlike lânskippen, dêrûnder Jaarringen 2006, Opdrift 2008, Pannenland 2013, Wadland yn 2014 en Windwerk 2016-2021. Kulturele Lânskipsûntwikkeling waard de driuwfear efter dizze gearwurking.


Makkers

Artistiek team

Bruno Doedens (SLeM): kunstenaar en artistiek leider 
Joop Mulder (Sense of Place): initiator 
Dick Hauser: artistiek adviseur 
Marc van Vliet (TUIG) en Wilco Alkema: geluidsontwerp 
Eva Krammer: ontwerp tenues 
Theo Heldens: vormgeving 
Klaus Jürgens: choreografie 
Sanne Kerkhof: coördinator beweging 
Floris Leeuwenberg: film en fotografie  
Rose Casella: film 

WERC Collective (Olav Huizer, Jelle Valk en Joachim Rümke): lichtontwerp BEAM 
Hoe lees je het verhaal van een boom zonder deze om te hakken?
Met BEAM verlicht kunstenaarscollectief WERC op een unieke wijze het bladerdak van meer dan duizend bomen aan de hand van lichtringen. Deze lichtringen zijn gekoppeld aan sensoren en zijn onderdeel van netwerk. Door middel van sensoren wordt de hoeveelheid licht, de CO2- en O2-levels van de bladeren en het vocht in de aarde van een boom gemeten. De sensor geeft de verzamelde informatie van zijn boom door aan de gekoppelde lichtring. Naast de gezondheid van zijn boom registreert en communiceert iedere lichtring ook zijn boomsoort. Dit betekent dat bijvoorbeeld alle lichtringen van eikenbomen onderling met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen de lichtringen ook als kleinere groepjes met elkaar praten. Deze onderlinge communicatie kun je als bezoeker herkennen aan de hand van verschillende lichtpatronen die de ringen produceren.

Projectteam 

Margret Havinga: projectleider 
Hans Jansen: uitvoerend producent  
Antsje van der Zee: programma producent  
Wendy Gooren: programma producent verdieping 
Sanne Terpstra: productie programma  
Kiki Merkies: coördinatie deelnemers 
Jaimy de Linde: assistent coördinatie deelnemers  
Anne Graswinckel: educatieprogramma  
Jildou Tjoelker: productie educatieprogramma  
Anne Brouwer: programmeur cocreatie  
Martijn Hulshof: coördinator verkeer en veiligheid 
Brenda van de Wal: coördinator marketing
Eline Melief: marketing en communicatie 
Jacomijn Meijer: marketing en communicatie
Rixt de Vries: stagiaire coördinatie deelnemers 
Lutske Hazewindus: stagiaire productie  

Gemeente Leeuwarden

Almar Dam: projectleider  
Annemieke Verburg: assistent projectleider 
Nico Kelderhuis: senior beheerder groen & spelen 
Meile Postma: adviseur cultuurtechniek   
Lenny Alkemade: ondersteuning verdiepingsprogramma  
Wiebe Kootstra: evenementencoördinator  
Ids Witteveen: adviseur verkeer & vervoer  
Bart van der Scheer: openbare verlichting, bereikbaarheid en geothermie  
Haike Visscher: communicatie 
Rianne Bonder: adviseur beleid en vergunningen evenementen  
Lanie van den Burgt: senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid  
Roland Hornstra: financiën   
Anjuska van der Meulen: projectassistent  
Tineke Bleeker: procesregisseur  
Yannick Jonathans: senior Adviseur Citymarketing, evenementen en toerisme  
Economische Zaken 

Provincie Friesland
Anna Silvius: accounthouder LF2028    

Bosk wordt in beweging gezet door vele honderden deelnemers en culturele, groene en maatschappelijke partners

Bosk is in koproduksje fan gemeente Ljouwert en Arcadia

Haadpartners Bosk

Partners Bosk

Bosk wurdt organisearre yn gearwurking mei: Stichting van Panhuys, Stichting Iepenwacht Fryslân, Agribox, Sijperda verhuur, BWH, Mannen van Staal, Haan Reclamewerk, Probo, Keunstwurk, Omrin, Wender, Nationale Boomfeestdag, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Fryslân, Friese Milieu Federatie, Rijkswaterstaat (Wetterskip), Van der Eems, Antea en Jumbo Kooistra

Bosk wurdt mei mooglik makke troch GroenLeven. GroenLeven is merklieder yn fernijbere enerzjy en wurket gear mei oerheden, netbehearders, bedriuwen, ûnderwiis, ynwenners en ynnovative ûndernimmers om duorsume enerzjyboarnen te kreëarjen.

Hoofdpartners Bosk

Partners Bosk