Arcadia 2022 zit erop. Geniet nog 50 dagen na!

Projecten

Yn Arcadia dwaalst yn in stadichoan beweegjend bosk, bringst in besite oan in stadich bewegend bosk en oan keunstwurken yn in paradys, sjochst dûnsers yn ferlitten loadsen en harkest nei muzyk tsjin iensumens. Spesjaal foar Arcadia is in soad nij wurk makke, troch ynternasjonale keunstners, kreative tinkers en tûke doggers. Lês der mear oer en betink alfêst wêr’tst aanst hinne wolst.

Hoofdpartners Arcadia