We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Projecten

Yn Arcadia dwaalst yn in stadichoan beweegjend bosk, bringst in besite oan in stadich bewegend bosk en oan keunstwurken yn in paradys, sjochst dûnsers yn ferlitten loadsen en harkest nei muzyk tsjin iensumens. Spesjaal foar Arcadia is in soad nij wurk makke, troch ynternasjonale keunstners, kreative tinkers en tûke doggers. Lês der mear oer en betink alfêst wêr’tst aanst hinne wolst.

Hoofdpartners Arcadia