We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Programma 2022

Arcadia wie in 100-deis kultureel programma dat plakfûn yn 'e provinsje Fryslân fan 6 maaie oant en mei 14 augustus 2022. It barren, makke troch Nederlânske en ynternasjonale keunstners, prikele de sinnen mei teäter, dûns, sjongen, fotografy, lêzings, diskusjes, kuierjen, byldzjende keunst, literatuer en poëzij. Wy binne no drok dwaande mei it bouwen oan in nij programma foar 2025!

Hoofdpartner Arcadia