We werken nu aan het programma van Arcadia 2025. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!

Organisaasje

TEAM

It Arcadia-team bestiet op it stuit út:

Sjoerd Bootsma (Artistiek leider)
Immie Jonkman (directeur)
Esther Drijver (Brandmanager)
Dorine Schreurs (Fûnsen en partners)
Jan van Erve (Sponsoren en partners)
Jonathan Offereins (Programmer Performing Arts & PAFFF)
Jan Gaasenbeek (Creative producer byldzjende keunst)
Jacco de Boer (Creative producer pop culture & opinion)
Anne Graswinckel (ûnderwiismakker)
Savan Huisman (programmasekretaris)
Inge Wijninga (finansjele administrateur)
Rikkert Kremer (Bestjoersadviseur)
Lisanne Sieburgh (Office manager)
Martin Kooistra (Controller)
Raydun Bolk (Performing arts producer)
Annemarie Lindeboom (redaksje)

Team Bosk:
Joop Mulder ((in memoriam) Geastlike heit)
Bruno Doedens (Geastlike heit & artistyk direkteur Bosk)
Margret Havinga (Projektlieder Bosk)
Hans Jansen (produsint)
Antsje van der Zee (Programprodusint)
Wendy Gooren (Program producer)
Brenda van de Wal (Marketer)
Sanne terpstra (Executive producer)
Kiki Merkies (koördinator dielnimmers)
Jaimy de Linde (Assistint koördinator dielnimmers)
Lenny Alkemade (Supporter yngeande programma)
Jildou Tjoelker (Education Executive Producer)
Dick Hauser (Artistyk Adviseur)
Almar Dam (Connector Gemeente Ljouwert)
Nico Kelderhuis (Tree Boss)
Martijn Hulshof (ferkearsbaas)
Theo Heldens (ûntwerper)
Mei tank oan alle kollega’s fan ferskate ôfdielingen fan de Gemeente Ljouwert. Jim bin de bêste!

Team Paradises:
Hans den Hartog Jager (Artistyk direkteur Paradys)
Jan Gaasenbeek (Projektlieder Paradys)
Bernie Deekens (Assistant Artistic Director)
Ype van Gorkum (produsint)
Grytsje Klijnstra (Programmaprodusint, publyksbegelieding, katalogus)
Marjan Moes (Marketer)
Hans van Minnen (bouwkoördinator)

Team IIS:
Elizabeth Kooy (Project Leader)
Anne Brouwer – (Projektcoach)
Theo Smedes – (Project Coach)
Anne Graswinckel – (Underwiis)
Rosemary Strubbe – (Monitoring mienskips metoade)
Harmyn Venema – (Assistant project leader)
Ineke Kalteren – (Production)
Wini Weidenaar – (Marketing)

Team oer de drompel:
Tamara Schoppert (Artistyk Direkteur)
Maaike Beckers (Projektleider)

De Ried fan Tafersjoch fan LF2028 bestiet út:
Sjoerd Galema (foarsitter)
Willem Jan van Elsacker
Irene Kromhout
Seerp Leistra
Nynke Stellingsma

FAKATUERES

Arcadia fan binnenút meimeitsje? Dat kin as frijwilliger by ien fan ús projekten. Alhoewol’t de projekten noch yn ûntwikkeling binne, kinst dy fansels al wol oanmelde. Wannear’t wy safier binne, nimme wy kontakt mei dy op. Oanmelde kin fia dit formulier.

Bist op syk nei in betelle baan? Op dit stuit is ús team kompleet, mar kinst fansels altyd in iepen sollisitaasje stjoere ast fynst datsto ûnmisber foar ús bist. Stjoer dy dan nei info@lf2028.eu.

PARTNERS

Arcadia wurket gear mei in soad partners; besjoch hjir alle partners

ANBI

Arcadia is in organisaasje mei ANBI-status. Ús RSIN is 822.999.456. As in ynstelling de status kulturele ANBI draacht is dy foar op syn minst 90% aktyf op kultureel mêd. Donateurs fan kulturele ANBI’s hawwe in ekstra belestingfoardiel. Mear ynformaasje oer dizze registraasje fynst op belastingdienst.nl.

Hoofdpartners Arcadia