TEAM

It Arcadia-team bestiet op it stuit út:

Sjoerd Bootsma (Artistiek leider)
Immie Jonkman (directeur)
Rigt Oostenbrug (Haad Publyk)
Dorine Schreurs (Fûnsen en partners)
Jan van Erve (Sponsoren en partners)
Jonathan Offereins (Programmer Performing Arts & PAFFF)
Jan Gaasenbeek (Kreatyf Produsint Byldzjende Keunst)
Jacco de Boer (Kreatyf Produsint Popkultuer & Miening)
Anne Graswinckel (ûnderwiismakker)
Savan Huisman (programmasekretaris)
Inge Wijninga (Finansjeel Controller)
Rikkert Kremer (Haad Bedriuwsfiering)
Lisanne Sieburgh (Marketing Partners)
Elizabeth Kooy (Projektlieder IIS)
Danielle Rinsma (Kantoarmanager)

Partners: Provinsje Fryslân – Gieskes Strijbis – Gemeente Ljouwert.

De Ried fan Tafersjoch fan LF2028 bestiet út:
Sjoerd Galema (foarsitter)
Willem Jan van Elsacker
Irene Kromhout
Seerp Leistra
Nynke Stellingsma

FAKATUERES

Arcadia fan binnenút meimeitsje? Dat kin as frijwilliger by ien fan ús projekten. Alhoewol’t de projekten noch yn ûntwikkeling binne, kinst dy fansels al wol oanmelde. Wannear’t wy safier binne, nimme wy kontakt mei dy op. Oanmelde kin fia dit formulier.

Bist op syk nei in betelle baan? Op dit stuit is ús team kompleet, mar kinst fansels altyd in iepen sollisitaasje stjoere ast fynst datsto ûnmisber foar ús bist. Stjoer dy dan nei info@lf2028.eu.

PARTNERS

Arcadia wurket gear mei in soad partners; besjoch hjir alle partners

ANBI

Arcadia is in organisaasje mei ANBI-status. Ús RSIN is 822.999.456. As in ynstelling de status kulturele ANBI draacht is dy foar op syn minst 90% aktyf op kultureel mêd. Donateurs fan kulturele ANBI’s hawwe in ekstra belestingfoardiel. Mear ynformaasje oer dizze registraasje fynst op belastingdienst.nl.

Hoofdpartner Arcadia