Arcadia is volop in beweging, ook tijdens de voorbereidingen voor Arcadia 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Missy & fisy

Missy

Fryslân slagget der mei kultuertriënnale Arcadia yn om de grutte maatskiplike transysjes fan dizze tiid as iepen mienskip oan te pakken.

Fisy

Wy binne Arcadia, de legacy organisaasje fan Europeeske Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018 (LF2018). Mei ús oanpak brûke wy keunst en kultuer om maatskiplike útdagingen oant te gean. As ien mienskip, as iepen mienskip.. Us doel? In kreative, fearkrêftige maatskippij stimulearje, dy’t yn oparbeidzjen mei de goede partners, wurket oan nije perspektiven foar aktuele fraachstikken fan ús regio.

Wy litte ús net liede troch koarte termyn suksessen, mar stribje nei in brêde wolfeart die generaasje lang duorret:  Fryslân ‘t bêste lân fan d’ierde’.

Us fyzje giet fierder as de grinzen fan de provinsje. Wy sjogge Fryslân as in dynamyske, rurale regio yn Europa; as in foarbyld fan hoe’t in mienskip him mei respekt foar har skiednis en natuerlike omjouwing ûntwikkelet.

Mei Arcadia ynspirearje wy ta goed foarâlderskip. Yn in wrâld dêr ‘t in soad feroaret, is radikale ferbylding nedich, want as wy dat net hawwe  liket alle feroaring dy ‘t op ús ôfkomt in bedriging. Yn dialooch mei-inoar, stipe troch ûndersyk en in mearstimmich netwurk fan eksperts, organisearje wy in breed kultureel programma, dêr ‘t in soad minsken oan meidogge om de fraach te beäntwurdzjen wa’t wy wêze wolle.

 

Hoofdpartner Arcadia